Vedtægter

Vedtægter for foreningen

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Lolland Synger.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune

 

§ 2. Foreningens formål er:

a) - udbrede og fremme sangen på Lolland på flere planer.

b) -være en synlig, tilgængelig og anerkendt medspiller indenfor sang

c) - skabe samarbejder og energi på tværs af kulturer og generationer med et specielt fokus på at inddrage børn og unge, samt børnefamilier.

d) - være et voksende netværk og samarbejde mellem forskellige korkulturer, kirker, foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner som alle har den fælles interesse og bevidsthed at sangen er med til at styrke os og binde os sammen.

e) - tage initiativ til fælles korarrangementer, alsangsarrangementer, nye kor, sangforeninger, børn og unge synger med de ældre, sangbørnehaver, kompetenceudvikling, mere sang i skolerne og med de unge.

f) - fremme sangglæde og skabe rammer der giver alle mulighed for et kreativt møde med sang – så egen stemme udvikles via erfaring, læring og glæde.

g) - gøre brug af Lolland Musikskoles professionelle kompetencer og indgå i et gensidigt samarbejde med denne, hvor talentudvikling, fødekæde og rekruttering er højt prioriteret.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker løbende.

Stk. 3. Udmeldelse sker løbende.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 1 gang årligt.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne eller annoncering i dagspressen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af formand
  8. Valg af næstformand
  9. Valg af kasserer + evt. op til 5 bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftlig udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister. Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening i forbindelse med oprettelse af check- eller girokonto.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27/11  2017.